45-50% Off! Enjoy 45-50% Off + More! Code: YAYGREEN Ends: 12/10 Details
Apply

  1. Help
45-50% Off! Enjoy 45-50% Off + More! Code: YAYGREEN Ends: 12/10 Details
Apply

一個字~靚爆鏡~17

Hello, you either have JavaScript turned off or an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

一個字~靚爆鏡~17 - Page Text Content

8: 千 嬅 所 乘 的 保 母 車 在 修 路 工 程 的 紅 燈 位 停 低 , 路 邊 一 棵 大 樹 突 然 塌 下 。

9: 千 嬅 昨 日 凌 晨 避 過 一 劫 後 , 下 午 偕 朋 友 到 四 季 酒 店 喝 下 午 茶 , 她 所 的 袋

10: 大 樹 的 樹 枝 壓 爛 保 母 車 的 車 頭 玻 璃 ( 右 圖 ) , 幸 千 嬅 沒 有 大 礙 , 司 機 則 受 輕 傷 。 | 昨 日 凌 晨 , 千 嬅 ( 箭 嘴 示 ) 獲 警 員 到 場 將 她 救 出 。

11: 警 員 到 場 後 , 替 千 嬅 打 開 車 尾 門 , 讓 她 和 司 機 走 出 車 外 。 | 雖 被 相 士 指 不 宜 車 , 但 昨 日 千 嬅 因 沒 保 母 車 用 , 只 好 自 己 駕 駛 Lexus 跑 車 。 | 楊 千 嬅 座 駕 被 大 樹 壓 過 正 , 千 鈞 一 髮

12: 2008 年 06 月 18 日 楊千嬅見大頭咪喪笑 | 楊 千 嬅 發 聲 明 , 親 述 生 死 5 秒 鐘 。

13: 儀 式 舉 行 時 升 出 大 咪 , 王 菀 之 ( 中 ) 同 周 麗 淇 ( 右 ) 被 嚇 呆 , 而 旁 邊 千 嬅 ( 左 ) 則 不 停 笑 。 | 千嬅(左)泵完巨咪繼續喪笑,嚇得身旁的王菀之手足無措。 | 「 聯 合 國 兒 童 基 金 香 港 委 員 會 大 使 」千 嬅 每 日 經 過 意 外 地 點 都 有 餘 悸 。 而 日 前 乘 坐 保 母 車 時 被 大 樹 壓 車 頂 的 千 嬅 , 昨 日 接 受 訪 問 期 間 有 一 塊 樹 葉 在 其 面 前 飄 過 , 千 嬅 嚇 得 即 時 仰 頭 望 , 坦 言 留 下 陰 影 。 | 千嬅被落葉嚇得手足無措,大樹壓車的陰影仍未消除。

14: 周 麗 淇 一 提 緋 聞 , 即 稱 自 己 失 憶 同 失 聰 。為 表 揚 香 港 各 行 各 業 打 工 仔 , 楊 千 嬅 聯 同 周 麗 淇 ( Niki ) 、 王 菀 之 ( Ivana ) 、 農 夫 灌 錄 一 隻 打 氣 歌 《 啦 啦 誇 啦 啦 》 | 四 川 賑 災 慈 善 三 人 籃 球 賽

15: 楊 千 嬅 未 來 半 年 會 為 香 港 各 行 各 業 打 氣 。2008-06-18 | 寧 做 OL 也 不 會 加 入 娛 樂 圈 | 楊 千 嬅 則 到 場 代 表 聯 合 國 兒 童 基 金 會 接 收 支 票

17: 2008-06-28昨 日 到 葵 芳 出 席 「 葵 青 區 滅 罪 開 幕 禮 」

18: 前 兩 天 掛 八 號 風 球 , 都 只 能 留 在 在 中 , 她 說 : 「 出 面 風 大 雨 大 , 我 都 唔 敢 出 街 。

Sizes: mini|medium|large|colossal
Default User
  • By: Dolphin L.
  • Joined: over 10 years ago
  • Published Mixbooks: 0
No contributors

About This Mixbook

  • Title: 一個字~靚爆鏡~17
  • This photobook of Dolphin was created by Mixbook in less than 3 seconds. Make your own at Mixbook.com!
  • Tags: None
  • Started: over 10 years ago
  • Updated: over 10 years ago