Get up to 50% Off Sitewide! Code: PARTY Ends: 6/18 Details
Apply

  1. Help
Get up to 50% Off Sitewide! Code: PARTY Ends: 6/18 Details
Apply

The Eagle (Copy)

Hello, you either have JavaScript turned off or an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

The Eagle (Copy) - Page Text Content

S: Tus Yaws Sij

FC: Tus Yaws Sij Ntshiab & Pheej Xeeb Rau Hmoob Txoj Kab Lig Ntuj | By, Lauj Mary Diana Pajntsha

1: TUS YAWS SIJ NTSHIAB THIAB PHEEJ XEEB RAU HMOOB TXOJ KAB LIG NTUJ | By: Lauj Mary Diana Pajntsha | copyright 2011

2: 5000 xyoos dhau los haiv hmoob yog ib haiv neeg muaj nom muaj tswm. Muaj Koob nros npe thooj lub qab ntuj vim haiv hmoob coj tau tus xeej txheej Ntshiab thiab Pheej Xeeb. Ntawv Saum tseg haum Suav Keej Kws , Haiv Hmoob lub koob no pib thaum ua ntej the 18th Century BCE . Kuv tau tshawb nrhias haum internet , cos geology scholars, thiab ntawv ntshiab tej qub keeb kws saum tseg qhia tau tias haiv hmoob yog ib haiv | Lus Qhib | neeg Teev Txoj Sia Ntuj thiab paub txog sab ntsuj nplig zoo. Haiv Hmoob yog ib haiv neeg ua yog revolutionary scholars txais tau tias nrhias kev pheej xeeb thiab thaj yeeb. Kuv yug los ua ib tug ntxhais hmoob mas kuv pom tau tias peb hmoob khias tsom khias rog ces peb tsi paub txog peb cos xeej txeeg thiab peb caj ceg vim tsi muaj ntaub ntawv tseg. Peb tshuav mus kawv sis luag hmab suav tus yaws sij xeeb txeeg thiab txhawb luag txoj kaj lig ntuj xwb.

3: Tshooj | Tshooj 1...................... Hmoob Tshooj 2...................... Tus Poj Niam Ntshiab coj txoj kev pheej xeeb Tshooj 3...................... Tus Txiv Ntshiab Coj txoj haum kev pheej xeeb Tshooj 4...................... Spirtual , Devine Soulmate & Karma Evolution ( Lub Kees Ntsuj Nplig, Kev Txwj Nkaws Khuj zoo thiab khuj phem )

4: Peb hmoob tsob keeb neeg twb muaj ua ntej thaum Yesus yug. Raws li kuv kev nrhias txog peb haiv hmoob li qub keeb kws haum Ntawv Ntshiab thiab luag lwm haiv neeg tej qub ntawv saum tseg, qhias tau tias Hmoob saws los muaj teb chaws ob zaug. Ib zaug thaum Txiv Yawg thiab Ib Zaug thaum Mongolia teb chaws. Haiv Hmoob yog haiv neeg nyiam txoj kev ntshiab thiab pheej xeeb thiaj li khias tsom khias rog tsi xus nrog cos nom tswm ua tsi nyiam txoj kev pheej xeeb koos tes. Haum Ntawv Ntshiab saum tseg tias ntuj tso haiv hmoob los ntiaj tej los khos txoj kev revolutinary no nrog ntuj cos Ntshiab. Ntuj lub Chiv | keeb ua thaum ntuj tsim tej raug. Hmoob paub txog xab ntsuj nplig zoo heev. Muaj ntau tiam dhau los lawm ua nyob rau xab ntuj Asia hmoob muaj cos ua cuag tau txoj Siav Ntuj God . ua saws los saum tau hmoob xeej txeeg tseg. Lub sij hawm thaum ub tsi muaj txoj kev ncaj rau tib neeg ces cos saws los tsim tau hmoob theej tug raug tuas thiab tej ntaub ntawv raug plob tag lawm. Luag hmab suav yuas hmoob mus teev thiab kawv luag tej kaj hlig kev cai. Haum Ntawv Ntshiab saum tseg tias Haiv Neeg Hmoob zoo li Yesus Haiv Neeg ua nrhias txoj kev pheej xeeb . | Tshooj 1 Hmoob

5: Haum ntawv ntshiab qhias tau tias hmoob tus yaws txws txooj yog Adas thiab Evas. Tej ntawv ua saum tseg no qhias tau tias peb hmoob muaj ib txoj kaj lig ntuj ua zoo heev. Yog peb txawj teev peb hmoob tej xeej txeeg ua yog peb li ces yuav ua tau tus yaws sij qhib hmoob txoj kaj hlig ntuj thiab khos kom hmoob txoj kab hlig ciaj siav rov los muaj kev ntshiab hus nrog txoj kev pheej xeeb.

6: Peb txua tus thaum peb thov ntawv los ntiaj tej, peb yeej coj peb tus yaws sij nrog peb los. Yuav ua li cas koj thiaj li muaj tau koj tus yaws sij ntawv los sis rau koj lub neej? Tus Yaws sij ntawv nyob haum koj tus ntsuj nplig, yog koj muaj txoj kev ntseeg thiab cia siab rau yaws txws txooj txoj siav lub ntuj rov los nrhias teev hmoob tej xeej txeeg ua yog hmoob li ces qhov ntawv yuav pab tau koj sis koj tus yaws sij rau koj txoj kab lig ntuj.

7: Hmoob tus xeeb txeeg tsob keeb neeg mas yog teev txoj siav lub ntuj God thiab Niam Ntuj. Niam Ntuj zoo yam lis Mary "Maiv liag". Niam Ntuj cos xeej txeeg yog hais cos zaj thov ntuj li teev txoj siav ntuj. Kev teev niam ntuj mas sis paj ciaj paj ntoos.

8: Txoj Kab lig Ntuj yog ib txoj siav ua tsheem ceeb rau tib neeg ntiaj tej. Nyob rau sab ntsuj nplig txoj kab lig ntuj yog ib qhov tsheem ceeb rau ib haiv neeg. Yog haiv neeg twg txhawj teev raug lawm txoj kab lig ntuj ces yuav ciaj siav rau haiv neeg ntawv. Tej xwm txheej ua ntsiam phem rau txoj kaj lig ntuj yog los ntawv txoj kev ua tsi paub txog cos kev cai teev. Thaum tsi paub txog es yus mus teev luag lwm tus li tej zaum lawm twb ua zaj phem rau.

9: Tus poj niam los sis tus niam tsev ntshiab ua yuav los tuas tau txoj haum kev pheej xeeb rau ib lub cuaj yis neej los sis ib txoj haum kev rau ib tug txiv lub fwj chim thiab meej mom yog ib teg dlej nus ua ciaj siav rau koj lub neej. Koj ua ib tug zoo poj niam koj yuav tsum paub coj tej xeej txeeg ntshiab thiab pheej xeeb thiab li yuav | tsad ntuj rau koj tus txiv txoj kaj lig ntuj. Tschoj lus1- Zais Kus Koj ua ib tug poj niam los sis niam tsev txawj zais kus tsi hais lus xais, thiaj li yuav tsi muaj plaub ntug. Lus xais yog ib cos lus tsi muaj pov thawj dab tsi li. Koj tus txiv tsev tawv rooj kiag xwb koj twb hus thooj zej zog tias | Tshooj 2

10: tias koj tus txiv tsi yog ib tug neeg zoo. Koj tus txiv nej muaj kev cos nyos thaum nej los sij khos haum lawm tsi txhob coj mus ua lus xais rau zej zog. Yog nej twb sij khos tsi tau nej ces zej zog yeej nrog nej khos tsi tau. Zeg Zog tshuav yog muaj nej tej teev mees mus hais ntau dua qhov nej ua. Vim zej zog tsi tau kawv tiam dlaiv ntawv zais kus. | Koj ua ib tug poj niam ua tsi paub zais kus rau koj tus txiv nej lub neej. Koj ua tej yam ua koj tus txiv tsi pom, tej yam no xwb los yeej raug tau rau koj tus txiv txoj kaj lig ntuj los txom nej lub meej mom. Tschoj lus 2 Koj saws ces ntawv ib tshoom poj niam hmoob. Koj yuav yog ib tug niam tij,

11: niam ntxawm los sis ib tug zoo vis ncaus rau koj ib tug zoo phooj ywg. Koj yuav tsum muaj txoj kev zais kus. Koj thiaj li tsi rhuav koj txoj kev sij raug zoo. Txua tus poj niam nws yeej muaj ib tug zoo vis ncaus los phooj ywg ua nws hais txog lub neej txoj kev nyuaj siab rau. Yog koj txawj zais kus ces koj tsi tuas nej txoj kev phooj ywg. | Thaum koj tshoom kwv tij phooj ywg mauj kev nyuaj siab, lawm tuaj cuag nej ob niam txiv kom muaj tswv yim pab luag, tsi txhob muaj luag tej teej mees mus hais tawv. Tej kev luag tuaj cuag kev pab yog kev ntshiab. Yog koj pab tag es koj muaj hais tawv ces koj tuas txoj kab lig sij raug zoo rau sab ntsuj plig.

12: Tschoj lus 3 Haum ib lub cuaj yis neej, koj yog ib tug poj niam ua muaj nuj qhis. Yuav saws ces ntawv koj lub cuaj thas los coj kev pheej xeeb rau koj tus txiv, tshoom kwv tij, neej tsam thiab vis ncaus. Koj yauv ruj koj lub siab ntev fws txoj haum kev ua koj thaug. Kev paub fws txoj haum kev koj thaug yog ib lub meej mom thiab fwj chim ua muaj | nuj qhis heev rau haiv hmoob txoj kab lig ntuj. Vim tias yog ib tug poj niam hmoob ua tau ces, qhas txhiab tus poj niam hmoob yuav los ua tau txhawb rau hmoob txoj kaj hlig ntuj kom ciaj siav mus rau txoj kev pheej xeeb. Lus pis txwm 1: Koj yog ib tug niam hlob huam koj tsev neeg yog koj paub coj. Koj tsi saum ua tus neeg hais lus xais, nrhias plaub tug , ces koj tshoom niam ntxawm yuav coj tau txoj kev zoo rau nej

13: tseg neeg txoj kab lig ntuj. Koj yog tus niam hlob los sis tus coj ntawv ib pab vis ncaus yog koj coj phem ces tag nrog txoj kab lig ntuj yuav raug cuas phem los ntsiam. Lus pis txwm 2: Koj rhuav koj tus txiv this ntsej muag thaum neeg nyob coob los sis koj zais kus ua tsi pub nws paub.Tej no koj ua li los yeej raug nws txoj kaj lig ntuj. Tej yam no yeej txom tau nws | lub meej mom fwj chim rau sab ntsuj nplig. Thaum nws tus ntsuj nplig raug mob ces lub cev los yeej raug mob ib yam li thiab. Txoj kev pheej xeeb yog ib cos kev ntshiab ua yuav tsav tau txoj kab lig ntuj ntawv koj tus txiv kom nyob muaj fwj chim meej mom. kuv nyeem phau ntawv vaj lug txuj nws muaj zaj thov txhawb tus txiv tsev txoj kab lig ntuj.

14: Kuv ntsuj duab muaj tus yaws txws txooj ntuj thiab tus ntsuj nplig ua koos txoj siav ntuj thiab yog qhov caws seej, Ua li nws saib thiab nyiam tus ua qhis tshaj nws ua yog nws tus tub txib. Txij hnub no mus tiam dhau tiam, kuv yuav hus kuv txoj lus zoo; Tus ua nyob siab tau ua ntau yam zoo rau kuv, Thiab ntawv nws lub npe Ntshiab. Nws txoj kev ncaj ncees yog rau cos ntshai nws tiam dhau tiam. Nws tau muaj txoj kev muaj zog nrog nws xais npaj; nws tau tseb thooj cos hwj chim ua nyob haum lub siab tawv tuaj. Nws tau muaj cos neeg ua muaj hwj chim ruj taws ntawv lawm lub nroo nom thiab tau txhawb cos ua raug txom qhis. Nws tau pub cos tshaij nrog tej txias xwm zoo hos nws xav cos nluas nuj taws nrog tes qhuas.

15: . | Nws tau pab nws tshoom txib His Sas Lais, ua nco txog nws txoj kev ncaj ncees, Thaum ub nws tau cog lus rau peb cos yaws txws txooj, Rau Has Plas Has thiab rau nws cos xeeb txwm kom nyob mus li. Luke 1:46=55 Tschoj lus 4 *Yog koj tus txiv tsev muaj txuj ntuj pom txog sab ntsuj nplig, Koj ua nws tus niam tsev koj yuav tsum paub fws thiab ntseeg txog nws tes txuj thiab li yuav tsi raug nws txoj kab hlig ntuj *

16: Txoj kab lig ntuj ntawv koj tus txiv. Yog koj cem nws li tus me nyuam yaum ces cuag li koj ntsiam nws txoj kab hlig ntuj nrog yam ntawv lawm. Nws lub Fwj Chim tus neeg yuav coj li rau koj. Txhawb nws nrog kev ntshiab kev pheej xeeb ces txoj kab lig ntuj yuav coj tau tus cwj pws ntshiab thiab pheej xeeb.

17: Tus txiv tsev ntshiab txoj haum kev pheej xeeb rau tus niam tsev yog ib yam ua muaj qhis tshaj rau nej lub cuaj thas. Vim koj yog tus thawj haum rau ntawv koj tus poj niam txoj kab lig ntuj. Koj ua itb tug txiv tsev txawj coj txoj kev ntshiab, hais lus nrog cai ces koj tus poj niam yuav txawj raws koj txoj kev thaug. Tschoj lus 1 | Koj txhob muaj los lus tsi zoo coj los sis rau koj tus niam tsev los sis coj los tawv tsam nws. Yog koj ua li koj tsi pom paub txog tiam sis koj tej lus phem twb zoo li raj hneev ua tuas raug nws txoj kaj lig ntuj. Ces koj tus poj niam ntawv yuav sis koj tej lus phem rov rau nej lub neej. Txoj kev ntshiab ntawv koj tus poj niam txoj kab hlig ntuj yog txoj kev kab siab rau nej | Tshooj 3

18: nej lub neej. Yog koj hais lus ncag rau koj tus poj niam txua hnub txua hmos ces koj tuas nws txoj kab lig ntuj nrog tej lus phem. Txoj kev hais lub Ntshiab yuav ua rau koj tus niam tsev txoj kab lig ntuj tshad ntuj. Thaum txoj kab lig ntuj txais txoj kev ntshiab thiaj li yuav ua tau nws lub cev zeej zam txais txoj kev kaj siab. | Thaum nws lub cev zeej zam txais txoj kev kaj siab nws cos ncej nom ncej tswm saum ntuj yuav ua lub theej ci rau nej lub neej. Koj tus poj niam cos ncej nom ncej tswm saum ntuj yog ib lub pov haum ntuj ua leej tib neeg ntiaj tej lub qhov muag tsi pom. Yog koj ua tus txiv tsev koj txawj hais lus qhees thiab zoo rau koj tus poj niam kom txoj kab hlig ntuj txhob raug mob. Koj ua mas

19: koj tus poj niam cos ncej nom ncej tswm yuav zoo li lub kaus thiab ib cos huaj cuas zoo los this thaiv nej lub neej, kom txhob raug tej huaj cuas phem haum ntiaj tej no. Tschoj lus 2 Peb txua tus ua yug los rau lub ntuj tiam no, yog yug los rau qhov evolution ua hus ua "The Spiritual Evolution of the Golden Era" ua li mas txua haiv thiaj li muaj txuj ua yuav los tsim | khov thiab ua kom tib neeg ntiaj teb nras mus rau lub kees Ntuj Ntshiab kom ntiaj tej thiaj li muaj kev pheej xeeb rau lub ntiaj tej tshiab. Tiam ntuj no mas ntawv haiv hmoob txoj kaj lig ntuj mas tus niam tsev cos ncej nom ncej tswm tsi tau saws mus rau qhov ntshiab hu vim cos txiv tsev tsi tau los paub txog tej yam no. Yuav kom txoj kev pheej xeeb ntshiab hu los tsav tau nej tus poj niam ncej nom ncej

20: Koj ua nws tus txiv tsev koj yuav tsum pub txoj kev ntshiab thiab pheej xeeb rov qab rau nws. Kuv pom tau lub ntuj no peb haiv hmoob cov poj niam kuj saws los muaj txuj ntuj nrog rau tus vaj ntsuj nplig vim txoj siav lub ntuj God thiab Niam Ntuj yuav saib tsim kho haiv hmoob txoj kab lig ntuj. Haiv Hmoob tau ntau tiam los lawm tsi nco fws Poj Niam lub Meej Mom ces Haiv Hmoob | txoj kab lig ntuj ntawv poj niam raug ntsiam lob heev. Tiam no mas yog koj tus niam tsev muaj vaj ntsuj nplig thiab muaj txuj ntuj , koj tus ua txiv los sis yog nws tus txwj nkaws yuav tsum los nrog saib nws lub Fwj Chim Meej Mom kom nws tes txuj ntawv thiaj li tsav tau nws cos ncej nom ncej tswm rov saws los kho hmoob txoj kaj hlig ntuj.

21: Tsoj lus 3 Koj tus niam tsev yog tus tsim txoj siav nooj neej, " yug me nyuam" raws li kuv txoj kev kawm ntuj txoj kab hlig ntuj saum Niam Ntuj thiab God. Yog koj tus niam tsev cos ncej nom ncej tswm raug mob ces koj cos tub kis yuav yug los raug mob. Ua li mas thiaj li muaj ntau yam phem los raug koj tej tub khis haum koj lub tsev. | Koj txua los lus phem ces yog nraj nrias nraj hmuv mus ntsiam raug koj tus poj niam txoj kaj lig ntuj sab ntsuj nplig ces yuav raug koj cos tub cos ntxhais vim leej niam muaj txoj siav rau lawm. Yog koj paub txog txoj kab lig ntuj lawm, " koj ua tus txiv tsev hmoob saws los hloov koj lub siab, kawv coj kev ntshiab, koj thiaj li yog tus ua yuav los tsav

22: tau hmoob txoj kab lig ntuj mus rau qhov zoo. * Yuav tsi muaj yam dab tsi los kho tau koj tus poj niam txoj kab lig ntuj, " Koj tus ua yog nws tus txiv, tus khuj, tus hlub yog tus yuav ua tau Haum Kuaj Muaj Tshuav los kho tau Txoj Kab Lig Ntuj ntawv rau haiv Hmoob.*

23: Tiam Ntuj No Yog tiam Ntuj 21, Haiv Hmoob yuav tsum xyaum los hloov siab thiab hloov txoj kev coj . Ua Li Mas Haiv Hmoob Txoj Kab Lig Ntuj thiab li yuav mus rau txoj kev zoo thiab thiaj li yuav tau txais txoj siav ciaj siav . Tau ntau tiam los lawm yog peb hmoob saib rov qab tej xeej txhees ntawv hmoob ua niaj hnub sis es twb tsi | los kho tsi tau hmoob ces peb yuav tsum muaj cias txhob sis lawm. Vim lub ntuj tshiab los txog txoj kev ntshiab ua peb Niam Ntuj muaj saum ntuj los yog peb tej xeej txhees tsi nuj ua thaum ub luag hmab suav muaj hlaws pom tseg. Tschoj lus 1 Tau ntau tiam los lawm tej yam ua peb | Tshooj 4

24: cos yaws tsws txooj sis, yog peb muaj coj los saib es nws twb pab tsi tau peb tshoom hmoob ces muaj coj mus zws tseg ua keej kws. Yog koj qhib koj lub siab rau yam tshiab lub Ntuj Txoj Siav yuav qhib Hmoob txoj Kab Lig Ntuj Mus rau ya zoo. Peb Niam Ntuj yuav tig txais peb hmoob txoj kev thov ntuj. | Tschoj Lus 2 Peb Hmoob saws los rau lub ntiaj tej tshiab. Hmoob saws txuj hnov ntuj vim hmoob yuav saws rov los tsim hmoob theej hmoob tug. Tiam ntuj no, Hmoob tus cag vaj twb qhis rov ntiaj tej los thaug hmoob lwg ntshav, los tsim kho kom hmoob txoj kab lig ntuj kom saws ciaj siav.

25: Ua li no mas peb yug los tiam no, ua ntej lub kees ntuj tshiab los txog thaum ntiaj tej tshiab pib rau xyoos 2012 rov tom ntej. Mas txua tug neeg ntiaj tej yuav tsum kho nws tej khuj kom tag. Ua li no mas tiam no thiaj li muaj ntau yam los tswm sis rau neeg ntiaj tej thiab haiv hmoob. leej tib neeg yug los ua | ua neeg tiam no, yog koj muaj lub khuj cog lus nrog kev txij nkaws, los sis tus hlub yam dhau los. Tiam no koj yuav tsum los ntsib tag tej neeg ntawv kho txua yam ua koj tau cog lus ntau tiam los. Ua li thaum lub kees ntuj tshiab los txog koj txoj kab lig ntuj thiaj li dawb hu. Txua yam khuj cog lus los sis khuj ua txaug ntau tiam los lawm los tiam no Txoj Siav Ntuj, Niam Ntuj yeej muaj

26: Yeej muaj leej tib neeg ntiaj tej los ntsib thiab thaug txoj kev ntawv kom kho tau txua yam ntawv txoj kab lig ntuj kom mus rau txoj kev pheej xeeb. Ua Ntej lub kees Ntuj tshiab los txog mas txoj kaj lig ntuj ntawv hmoob yuav tsi pub kom muaj kev tsim siab. Mas qhov Spiritual Evolution no thiaj li muaj coob tus muaj txuj , yuav los tsim hmoob txuj | kom hmoob paub kev sij fws, sij koom tswv yim thiab txoj kev pheej xeeb. Cos ua yug los muaj txuj pom sab ntsuj nplig yuav tsum paub koos tes, koos tswm yim thiab paub muaj txua yam ua nws tsim tau ntawv coj los ua kev. Vim tias los saum ntuj los nyias tuas nyias tej txuj rau hmoob txoj siav ntawv txoj kab lig ntuj.

27: Qhov spiritual evolution rau haiv hmoob tiam no mas zoo li ib dlaiv pab ntaub ua ib leeg tuas ib qhov. Thaum nyias tsim tau nyias dlaiv pab ntau lawm yuav coj los sij koos thiab muaj ua ib dlaiv koos ib txoj siav. Hnub twg hmoob muaj tau hmoob cos tub ntsuj thiab ntxhais ntsuj cos paj ntaub los koos ua tau ib dlaiv. | Haiv Hmoob thiaj li yuav ciaj siav rau txoj kab lig ntuj kom hmoob saws koos tau ua ib haiv. Tshoj lus 3 Haiv hmoob thiab koj tus kheej txoj kab lig ntuj mus dhos tau rau koj tus ntsuj nplig. Yog koj paub hlub koj tus kheej ntawv txoj kev ua koj thaug ces koj yuav muaj tau koj tus yaws sij coj los qhib tau rau xab ntsuj nplig.

28: Yog koj tsi koj mus nrhias tau tej yam phem los theev rau koj lub tsev ces yam phem ntawv yuav raug koj. Tej yam ntawv yuav tsim teej mees rov rau koj lub neej. Tej yam khuj phem ua peb tej yaws txws txooj tsi paub txog lawm coj tau los ua peb hmoob li ntsuj, Tej yam ntawv tau ntsiam peb hmoob los txog niaj hnub nyiam no. | Tiam no mas peb niam ntuj thiab God tau tso ib pab tub ntsuj thiab ntxhais ntsuj los thaug haiv hmoob txoj kab lig ntuj thiab txoj kev ua neeg. Pab ntxhais ntsuj thiab tub ntsuj ntawv mas lawm niaj hnub tsim kho kom peb haiv hmoob txoj kab lig ntuj mus rau kev ntshiab thiab pheej xeeb. Twb tsi hais nyob rau haum haiv hmoob, txua

29: haiv neeg los yeej muaj cov tub ntsuj thiab ntxhais ntsuj no los rau tiam ntuj no. Peb hmoob yuav tsum paub fws thiab saib tau cos neeg no vim lawm yog Niam Ntuj thiab God cos Yaj Saub los thaug ntiaj tej. Hmoob tej xeeb txhees mas raug pov tseg los lawm ntev, tiam ntuj tshiab no mas yog peb hmoob txawj sij hlub sij fws. Ntuj Yeej tso | cos tub ntsuj thiab ntxhais ntsuj no los rau hmoob yuav saws los tsim khov hmoob thiab tsim hmoob tej xeeb txhees. Cos tub ntsuj thiab ntxhais ntsuj no yog tias yam ua lawm pom tau tias yog khuj phem rau hmoob ces lawm yuav muaj zwm cia ua kheej kws lawm xwb. Ntuj yuav tsi pub lawm muaj tsim rau tej xeeb txhees tshiab.

Sizes: mini|medium|large|massive
Default User
  • By: pacha L.
  • Joined: over 7 years ago
  • Published Mixbooks: 0
No contributors

About This Mixbook

  • Title: The Eagle (Copy)
  • kids story
  • Tags: None
  • Started: over 7 years ago
  • Updated: over 7 years ago